افزونه جلالی را نصب کنید. 6 محرم 1446

اشتغال جوانان

بیکاری و ایجاد اشتغال برای جوانان اصلی‌ترین مطالبه مردم قوچان از دولت سیزدهم

بیکاری و ایجاد اشتغال برای جوانان اصلی‌ترین مطالبه مردم قوچان از دولت سیزدهم

بیکاری و ایجاد اشتغال برای جوانان اصلی‌ترین مطالبه مردم قوچان از دولت سیزدهم

دسته‌ها