افزونه جلالی را نصب کنید. 13 محرم 1446

اطلاع رسانی ادارات

روابط عمومی نیمه تعطیل آموزش و پرورش قوچان

روابط عمومی نیمه تعطیل آموزش و پرورش قوچان

عصرکرونا لزوم اطلاع رسانی را چندبرابر کرده است وپایگاه های اطلاع رسانی ادارات مرجع اصلی اطلاع رسانی شده اند.

دسته‌ها