افزونه جلالی را نصب کنید. 10 محرم 1446

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

اعضای بیمار مرگ مغزی جان سه تن را نجات داد

اعضای بیمار مرگ مغزی جان سه تن را نجات داد

مسوول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: اعضای بیمار مرگ مغزی ۵۲ ساله جان سه بیمار نیازمند عضو را نجات داد.

انتخاب ماماهای قوچانی به عنوان مامای نمونه دانشگاه علوم پزشکی مشهد

انتخاب ماماهای قوچانی به عنوان مامای نمونه دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دو تن از ماماهای قوچانی به عنوان مامای نمونه دانشگاه علوم پزشکی مشهد معرفی شدند

دسته‌ها